هنرستان دخترانه تربیت بدنی و علوم ورزشی کمیل
 

آزمون پودمان 4 شیمی

آزمون پودمان 4 شیمی

تاریخ آزمون پنج شنبه 1400/02/16

 

آزمون روانشناسی ورزشی

آزمون روانشناسی ورزشی پایه دوازدهم

تاریخ آزمون: شنبه 1400/02/11

 

آزمون پینت بال

آزمون پینت بال پایه دوازدهم

تاریخ آزمون : سه شنبه 1400/02/07

 

آزمون برنامه ریزی تمرین

آزمون برنامه ریزی تمرین

تاریخ آزمون یکشنبه 1400/02/05

 

آزمون جدول مسابقات

آزمون جدول مسابقات پایه دوازدهم

تاریخ آزمون شنبه 1400/02/04

 

آزمون شیمی پودمان3

آزمون پودمان 3 شیمی پایه دوازدهم

آزمون پودمان3 شیمی پایه دوازدهم
دوشنبه 99/12/18

 

آزمون شیمی پودمان1

آزمون شیمی پودمان 1 پایه دوازدهم

آزمون شیمی پودمان1 پایه دوازدهم(بچه های افتاده)
دوشنبه 99/12/18