آزمون پودمان 4 شیمی
 
 

آزمون پودمان 4 شیمی

تاریخ آزمون پنج شنبه 1400/02/16

 
     
 
 
آزمون روانشناسی ورزشی
 
 

آزمون روانشناسی ورزشی پایه دوازدهم

تاریخ آزمون: شنبه 1400/02/11

 
     
 
 
آزمون پینت بال
 
 

آزمون پینت بال پایه دوازدهم

تاریخ آزمون : سه شنبه 1400/02/07

 
     
 
 
آزمون برنامه ریزی تمرین
 
 

آزمون برنامه ریزی تمرین

تاریخ آزمون یکشنبه 1400/02/05

 
     
 
 
آزمون جدول مسابقات
 
 

آزمون جدول مسابقات پایه دوازدهم

تاریخ آزمون شنبه 1400/02/04

 
     
 
 
آزمون شیمی پودمان3
 
 

آزمون پودمان 3 شیمی پایه دوازدهم

آزمون پودمان3 شیمی پایه دوازدهم
دوشنبه 99/12/18

 
     
 
 
آزمون شیمی پودمان1
 
 

آزمون شیمی پودمان 1 پایه دوازدهم

آزمون شیمی پودمان1 پایه دوازدهم(بچه های افتاده)
دوشنبه 99/12/18