دروس پایه دهم
 

دروس پایه دهم

 

 • * تعلیمات دینی 1

 

 • * عربی 1

 

 • * فارسی 1

 

 • * زبان خارجی 1

 

 • * جغرافیای عمومی و استان شناسی

 

 • * ریاضی 1

 

 • * زیست شناسی

 

 • * پرورش مهارت های جسمانی - حرکتی ( بدن سازی عمومی – ژیمناستیک - دوومیدانی - شنا - ورزش هوازی)

 

 • * توسعه مهارت های چابکی – ذهنی (دارت – اسکیت – شطرنج – تنیس روی میز – بدمینتون)

 

 • * دانش فنی پایه

 

 • * ارتباط موثر

 

 • * الزامات محیط کار