هنرستان دخترانه تربیت بدنی و علوم ورزشی کمیل
 

آزمون بسکتبال

آزمون بسکتبال پایه یازدهم

چهارشنبه 1400/02/22
ساعت شروع آزمون 11:00

 

آزمون هندبال

آزمون هندبال پایه یازدهم


دوشنبه 1400/02/20
ساعت شروع آزمون 8:15
فقط دانش آموزان 11/2 در این آزمون شرکت کنند
 

 

آزمون فوتسال

آزمون فوتسال پایه یازدهم

دوشنبه 1400/02/20
ساعت شروع آزمون 8:30
فقط دانش آموزان 11/1 در این آزمون شرکت کنند

 

آزمون تیراندازی پایه یازدهم

آزمون تیراندازی پایه یازدهم

آزمون تیراندازی پایه یازدهم
شنبه 99/12/23
 

 

آزمون فصل پنجم انسان و محیط زیست

آزمون فصل پنجم انسان و محیط زیست


 

آزمون تاریخ

آزمون تاریخ پایه یازدهم

آزمون تاریخ پایه یازدهم
دوشنبه 10/22
آزمون دی ماه

 

آزمون انسان و محیط زیست

آزمون انسان و محیط زیست پایه یازدهم

آزمون انسان و محیط زیست پایه یازدهم
شنبه 10/20
آزمون دی ماه

 

آزمون فارسی2

آزمون فارسی 2 پایه یازدهم

آزمون فارسی 2 پایه یازدهم
چهارشنبه 10/17
آزمون دی ماه

 

آزمون فیزیک

آزمون فیزیک پایه یازدهم

آزمون فیزیک پایه یازدهم
شنبه 10/13
آزمون دی ماه
 
 

 

آزمون والیبال

آزمون والیبال پایه یازدهم

آزمون والیبال پایه یازدهم
چهارشنبه 10/10
آزمون دی ماه

 

آزمون ریاضی

آزمون ریاضی پایه یازدهم

آزمون ریاضی پایه یازدهم
شنبه 10/6
آزمون دی ماه

 

آزمون دینی دی

آزمون دینی پایه یازدهم

آزمون دینی پایه یازدهم
سه شنبه 10/2
آزمون دی ماه

 

آزمون فوتسال 11/2

آزمون فوتسال 11/2

آزمون فوتسال فقط بچه های 11/2
چهارشنبه10/3
آزمون دی ماه

 

آزمون هندبال 

آزمون هندبال 24 آذر

آزمون هندبال 24 آذر برای بچه های 11/1