آزمون بسکتبال
 
 

آزمون بسکتبال پایه یازدهم

چهارشنبه 1400/02/22
ساعت شروع آزمون 11:00

 
     
 
 
آزمون هندبال
 
 

آزمون هندبال پایه یازدهم


دوشنبه 1400/02/20
ساعت شروع آزمون 8:15
فقط دانش آموزان 11/2 در این آزمون شرکت کنند
 

 
     
 
 
آزمون فوتسال
 
 

آزمون فوتسال پایه یازدهم

دوشنبه 1400/02/20
ساعت شروع آزمون 8:30
فقط دانش آموزان 11/1 در این آزمون شرکت کنند

 
     
 
 
آزمون تیراندازی پایه یازدهم
 
 

آزمون تیراندازی پایه یازدهم

آزمون تیراندازی پایه یازدهم
شنبه 99/12/23
 

 
     
 
 
آزمون فصل پنجم انسان و محیط زیست
 
 

آزمون فصل پنجم انسان و محیط زیست


 
     
 
 
آزمون تاریخ
 
 

آزمون تاریخ پایه یازدهم

آزمون تاریخ پایه یازدهم
دوشنبه 10/22
آزمون دی ماه

 
     
 
 
آزمون انسان و محیط زیست
 
 

آزمون انسان و محیط زیست پایه یازدهم

آزمون انسان و محیط زیست پایه یازدهم
شنبه 10/20
آزمون دی ماه

 
     
 
 
آزمون فارسی2
 
 

آزمون فارسی 2 پایه یازدهم

آزمون فارسی 2 پایه یازدهم
چهارشنبه 10/17
آزمون دی ماه

 
     
 
 
آزمون فیزیک
 
 

آزمون فیزیک پایه یازدهم

آزمون فیزیک پایه یازدهم
شنبه 10/13
آزمون دی ماه
 
 

 
     
 
 
آزمون والیبال
 
 

آزمون والیبال پایه یازدهم

آزمون والیبال پایه یازدهم
چهارشنبه 10/10
آزمون دی ماه

 
     
 
 
آزمون ریاضی
 
 

آزمون ریاضی پایه یازدهم

آزمون ریاضی پایه یازدهم
شنبه 10/6
آزمون دی ماه

 
     
 
 
آزمون دینی دی
 
 

آزمون دینی پایه یازدهم

آزمون دینی پایه یازدهم
سه شنبه 10/2
آزمون دی ماه

 
     
 
 
آزمون فوتسال 11/2
 
 

آزمون فوتسال 11/2

آزمون فوتسال فقط بچه های 11/2
چهارشنبه10/3
آزمون دی ماه

 
     
 
 
آزمون هندبال 
 
 

آزمون هندبال 24 آذر

آزمون هندبال 24 آذر برای بچه های 11/1