کادر آموزشی و علمی
 
 
سرکارخانم کوثر : دبیر عربی
سرکارخانم قوامی : دبیر ادبیات فارسی -
سرکار خانم میری: دبیر  تاریخ و جغرافیا
سرکارخانم نوری : دبیر زبان انگلیسی
سرکارخانم اسدی : دبیر دین و زندگی
سرکارخانم ابراهیمیان : دبیر زیست - ارتباط موثر
سرکارخانم پناهنده: دبیرریاضی و فیزیک
سرکارخانم واشقانی :  دبیر تربیت بدنی تخصصی
سرکارخانم احمدی : دبیر تربیت بدنی تخصصی
سرکار خانم حجی :دبیر تربیت بدنی تخصصی
سرکارخانم حق بین :دبیر تربیت بدنی تخصصی
سرکارخانم سراجی :دبیر تربیت بدنی تخصصی
سرکارخانم قناتی: دبیر تربیت بدنی تخصصی
سرکارخانم روح اله زاد :دبیر تربیت بدنی تخصصی
سرکارخانم نظری زاده : دبیر تربیت بدنی تخصصی
سرکارخانم طهماسبی :دبیر تربیت بدنی تخصصی
سرکارخانم هاشمی:دبیر تربیت بدنی تخصصی