کادر اداری و اجرایی
 
 
سرکار خانم آزرمی: معاونت فنی
سرکار خانم فلاح : معاونت آموزشی
سرکار خانم رحمتی : پرورشی
سرکارخانم نظری: معاونت اجرایی
سرکارخانم مصطفی پور: پشتیبان