هنرستان دخترانه تربیت بدنی و علوم ورزشی کمیل
 

اخبار/مقالات

شرح و توضیح الگوی نظری ساحت های شش گانه ی تربیت
شرح و توضیح الگوی نظری ساحت های شش گانه ی تربیت در کتاب مبانی نظری تحول بنیادین ...

شرح و توضیح برنامه درس ملی
شرح و توضیح برنامه درس ملی در کتاب مبانی نظری تحول بنیادین ...