شرایط ثبت نام
 
شرایط ثبت نام :
*داشتن سلامت جسمانی
*ارائه کارنامه قبولی سال اول دبیرستان و سوم راهنمایی برای ورودی های سال اول
*کسب اولویت فنی و حرفه ای در هدایت تحصیلی
*دانش آموزانی که مقام های کشوری و ملی دارند در اولویت قرار دارند .
*قبولی در آزمون ورودی مدرسه (عملی و مصاحبه )