هنرستان دخترانه تربیت بدنی و علوم ورزشی کمیل
 

مدیر

مدیریت هنرستان تربیت بدنی کمیل

 
سرکار خانم دادخواه